• Избират персонал и потребители по проект Патронажна грижа
 • A+ A-
 • Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  По проекта ще бъдат назначени двама социални работници, двама рехабилитатори, пет медицински сестри, седем домашни помощници и психолог. Те ще оказват съдействие до 2 часа на ден на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си.

  За длъжността „социален работник“ се изисква висше образование, степен „бакалавър“, с професионално направление „Социални дейности” или  „Социална педагогика”.

  Изискванията за длъжността „психолог“ са висше образование, степен „бакалавър“.
  За рехабилитаторите се изисква степен “професионален бакалавър”.

  Медицинските сестри трябва да са с образователно-квалификационна степен „специалист” или „бакалавър“, с професионално направление/специалност „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“.

  Кандидатите за домашни помощници трябва да имат завършено най-малко средно образование.

  За всички длъжности опитът в сферата на социалните услуги е предимство. 
  Желаещите да участват в процедурата трябва да подадат документи на гишета № 5 и № 6 в Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО). Срокът е 5 септември. С одобрените по документи кандидати ще се проведе и интервю.

  Изискванията за заемане на всяка длъжност и необходимите за кандидатстване документи са публикувани в уебсайта на Община Търговище, като могат да бъдат получени и в ЦАО.

  Определеният по програмата брой на потребителите за Търговище пък е 118. Това могат да са: хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.

  Кандидатите могат да подават документи в срок до 13 септември в ЦАО. Освен заявление, те трябва да приложат и медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.
  На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома им. На база оценките ще се изготви окончателен списък на одобрените потребители за включване в проекта.

  Предоставянето на услугата ще започне през есента на 2019 г. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност е близо 314 хил. лв.

  Подробна информация за проекта може да бъде получена на тел.: 0601/6 87 39 в Община Търговище. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на адрес: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=372

 • Facebook коментари