• Съдът откри производство по несъстоятелност на Зенон
 • A+ A-
 • Търговищкият окръжен съд откри производство по несъстоятелност на „ЗЕНОН БГ" ООД и назначи временен синдик.

  Част от негативните ефекти на несъстоятелността на работодателя върху работниците и служителите, могат да се преодолеят на база Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

  Законът създава Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, в който работодателите - физически и юридически лица, внасят задължителни ежемесечни вноски за своите работници и служители. Гарантираните вземания на работниците и служителите са в размер на последните 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението, с което е открито производство по несъстоятелност.

  Съгласно Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. В срок до 21 дни от вписване на съдебното решение в Търговския регистър, работодателят е длъжен да изготви справка за размера на начислените и неизплатени трудови възнаграждение и паричните обезщетения за всяко правоимащо лице в 3 екземпляра.

  Екземплярът за правоимащия работник или служител се връчва лично или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка. Гарантираното вземане се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, което се подава от работника или служителя в ТП на НОИ по седалище на работодателя в тримесечен срок от вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

  Решението за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „ЗЕНОН БГ" ООД е вписано в Търговския регистър на 16 юли т.г. и работниците или служителите на предприятието имат право да заявят правата си пред НОИ – Търговище в срок до 16 октомври т.г.

 • Facebook коментари