• Населението в региона на Търговище застарява и намалява
 • A+ A-
 • Към 31 декември 2018 г. населението на област Търговище е 111 597 души, съобщават от териториалното статистическо бюро. Данните сочат, че 1.6% от населението на България живее в региона на Търговище и нарежда областта на 24-то място след област Разград (112.2 хил. души), и преди област Силистра (109.3 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 877 души, или с 0.8%.

  Мъжете са 54 512 (48.8%), а жените – 57 085 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

  Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 23 894, или 21.4%. В сравнение с 2017 г. делът на в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.0.

  Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.0%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

  Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 16 549, или 14.8% от общия брой на населението в област Търговище. Спрямо 2017 г. този дял е без промяна.

  Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2018 г. достига 43.9 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.4 години, а в селата - 44.5 години.

  Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

  Населението в трудоспособна възраст в област Търговище към 31.12.2018 г. е 66 058 души, или 59.2% от населението в областта, като мъжете са 35 068 души, а жените – 30 990 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 783 души, или с 1.2% спрямо предходната година.

  Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 27 883 души, или 25.0%, а под трудоспособна възраст – 17 656 души, или 15.8% от населението на областта.

  Териториално разпределение на населението

  Към 31.12.2018 г. в градовете на област Търговище живеят 60 414, или 54.1%, а в селата – 51 183, или 45.9% от населението на областта.

  Към края на 2018 г. населените места в област Търговище са 191, от които 5 са градове и 186 - села.

  Към края на годината има 3 населени места без население.

  В 42, или в 21.6% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително.
  В съответствие с административно-териториалното устройство област Търговище е разделена на 5 общини.

  Общини

  Най-малка по брой на населението е община Антоново, в която живеят 5 598 души, или 5.0% от населението на областта, а най-голяма е община Търговище – 54 008 души (48.4%)(Фиг. 1).
  Във всички общини на област Търговище има намаление на населението през 2018 г.

 • Facebook коментари