• Малчуганите от Детска ясла №1 „Първи юни“ в Търговище се радват на обновена и модернизирана сграда
 • A+ A-
 • На 15.04.2019 г., от 11:00ч., ще се проведе церемония „Официално откриване“ на обновената и модернизирана Детска ясла №1 „Първи юни“. Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
  Детското заведение е изцяло с нов облик и съвременна визия, като е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материална база за възпитаниците му.

  Извършено е цялостно конструктивно укрепване на сградата като са изградени нови инсталации и съоръжения. Подменени са настилките и са направени нови покрития на стените и таваните. Монтирани са 8 бр. слънчеви колектори, които да захранват бойлер за топла вода. Ремонтирани са санитарните помещения и са изградени рампи за инвалиди. Облагородено е и дворното пространство като са изградени детски площадки и нови алеи с богато озеленяване.   

  Освен на цялостно реконструирана и модернизирана сграда, малчуганите от детското заведение се радват и на ново оборудване и обзавеждане, което допринася за повишаване качеството на възпитателния процес. Чрез доставените разнообразни средства за онагледяване и игри са задоволени потребностите на децата от физическа активност и е осигурено допълнително привличане към образователни занимания. Подобрена е естетическата среда и са гарантирани безопасността и хигиената.

  За задоволяване нуждата и интереса на децата към спорта в Детска ясла №1 „Първи юни“ са доставени и монтирани безопасни катерушки, люлки, клатушки, пързалки, играчки и други.
  Техниката, физически и морално остарялото оборудване и обзавеждане на съществуващата кухня са изцяло подновени.

  Извършените строителни дейности в детската градина са на стойност 889 327,28 лв., без ДДС, а доставеното оборудване и обзавеждане – 61 252,62 лв. без ДДС.

  Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

  Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 • Facebook коментари