• Успешно приключва изпълнението на дейностите по проект за енергийна ефективност на 11 броя жилищни сгради в Попово
  • A+ A-
  •  

    На 6 август от 14:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Община Попово беше проведена заключителна пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

    По време на събитието Мариан Маринов, ръководител на екипа за управление на проекта, изнесе подробна информация пред заинтересованите страни, медиите и обществеността относно изпълнените проектни дейности.

    Основната цел на проекта е да се намали потреблението на енергия и да се ограничат емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.  Чрез изпълнението на проектните дейности се допринася пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради с обща разгъната площ 18 891,95 м² на следните адреси:

    1) ул. „Цар Освободител“ № 1 - РЗП 1 396 м2;

    2) ж.к. „Младост“ бл. 15, вх. А, Б, В - РЗП 2 685 м2;

    3) ж.к. „Младост“ бл. 102, вх. А, Б, В, Г,Д - РЗП 2 254 м2;

    4) ул. „Братя Миладинови“ № 10 - РЗП 825 м2;

    5) ул. „Генерал Баранов“ № 1 - РЗП 2 095 м2;

    6) ул. „Братя Миладинови“ № 3 - РЗП 1 238,66 м2;

    7) ул. „Димитър Благоев“ № 75, вх. А и Б - РЗП 1 271,29 м2;

    8) ж.к. „Младост“ бл. 116, вх. А и Б - РЗП 976 м2;

    9) ул. „Димитър Благоев“ № 51 - РЗП 2 095 м2;

    10) ул. „Димитър Благоев“ № 45 - РЗП 2 095 м2;

    11) ул. „България“ № 125, вх. А и Б - РЗП 1 961 м2.

    С реализиране на настоящият проект годишното намаление на първичната електроенергия се очаква да бъде около 4 882 530 KWh/год., а емисиите от парникови газове да се редуцират до 301,93 тона CO2/годишно.

    Общият бюджет на проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“ възлиза на 3 098 517.32 лв. от който – 100% безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85% от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15% от стойността на проекта.

    www.eufunds.bg
    Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

  • Facebook коментари