• Минимум 1 474 лв. заплата се изискват за нормален живот в Търговище
 • A+ A-
 • 2 301лв. са общо необходимите средства за издръжка на 4-ри членно домакинство (двама родители и две деца), необходими за да се задоволят основни потребности, свързани с изхранване, с условията на живот, здравеопазване и образование. 

  Средно на 1 лице от този тип 4-ри членно домакинство, издръжката на живота е в размер от 575,28 лв., съобщиха от КНСБ.

  Оттук следва, че брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да бъде не по-ниска от 1 474 лв., за да се осигурят средстватанеобходими за издръжка на живота на този тип средностатистическо домакинства. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечиена 2017 г., отчитат СРЗ за страната от 1037 лв., която ес близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.
  От началото на година тримесечните темпове на издръжката на живота бележат плавно нарастване и в края на трето тримесечие ръстът достига до 2.9% на годишна база. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 4.4% на годишна база, при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1.6%. Това означава, че инфлацията плавно се завръща в България.

  Плавното нарастване през последните три години на дохода от работна заплата доведе до свиване на ножицата между размера на двете стойности - общия доход и ИЖ. Размерът на общия доход представлява около 78.5 % от необходимите средства за ИЖ, след като през 2010 съотношението между тези два показателя е около 60.1%. Все още, обаче темпът на нарастване на ОД е определено недостатъчен, за да покрие необходимите средства за живот и да гарантират качественовъзпроизводство на населението, поради изключително ниските им базови нива. Това важи в голяма сила за някои области, където изоставането на общия доход е почти двапъти от необходимите средства за издръжка на живота (Видин, Търговище, Кърджали, Сливен, Разград).

  Нарастването на издръжката на живота (и особено на някоинейни компоненти, напр. храна и отопление, осветление, вода, горива ), не може да се компенсира и при този ръст на доходите, особено при нискодоходните групи. Поскъпват най-вече основни хранителни стоки и енергийни източници, които са двете най-важни разходни пера за българските домакинства и особено за домакинствата с ниски доходи, чиито потребление и разходи са фокусирани точно към тях. Поради ниската степен на еластичност този тип разходи натоварва изключително бюджетите на бедните домакинства и практически прави невъзможно разширяване на разходните пера в посока – образование, от което зависи тяхната реализация на пазара на труда.

  Около 75 % отдомакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Тези домакинствата са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота
  Устойчиво се запазва високия относителния дял на бедните лица, от което следва, че разпределението на доходите от труд в страната е неравномерно и индикира висока степен на социални неравенства. Освен това, тезиразличия се задълбочат между различните регионите в страната. Като цяло, може да се обобщи, че доходите от труд нарастват, но не следва чувствително подобряване наблагосъстоянието на работещите българи.

 • Facebook коментари