• Търговище – с най-малко висшисти в страната
 • A+ A-
 • Албена Бонева
 • Делът на населението на възраст между 25 и 64 г.  с висше образование в област Търговище намалява и вече е най-нисък в страната – 15,0% при 27,5% за България.

  Същевременно Търговище е сред областите с най-висок дял на хората с ниска ква¬лификация, ако се съди от процента на тези с основно и по-ниско образование – 35,7% при 18,1% за страната.  В същото време броят на учениците, които напускат училище, без да завършват средно образование, както и нередовно посещаващите школата нараства. Най-много ученици в област Търговище отпадат в 9 клас и в началните класове. Причините за напускането се групират в няколко основни категории – социално-икономически, образователни и етнокултурни. Все повече от напусналите училище стават обект и на работата на служителите от местната комисия за борба с противообществените прояви заради извършени от противообществени прояви.

  Това сочат данните от анализ за проблемите на децата в Североизточна България, които бяха оповестени на Регионална среща във Варна на 6 октомври. На събитието присъстваха представители на областните и общинските администрации от региона, на Агенцията за социално подпомагане, хора от неправителствения сектор, граждански и политически лидери.
  „Аз вярвам, че тази среща е важна крачка към усъвършенстване на детските политики чрез установяване на контакти между ключовите участници при формирането и споделянето на добри практики“, заяви в обръщение към участниците зам.-областният управител на Варна Илиян Карагьозов. Важността на подобен тип срещи отбеляза и Елена Кенарова, началник отдел „Образование“ в  община Варна, която откри форума.

  Проблемът с напускането на училище е основен и за други области от Североизточния регион на страната, стана ясно още от анализа, изготвен от председателя на управителния съвет на фондация „Ръка за помощ“ Албена Бонева.  В Добрич  отпадналите от основно и средно образование са 5,0% при 2,8% средно за страната. Това е и областта, шампион по второгодници - 2,1% при 1,0% за България. През 2016 г. средният успех на учениците от област Добрич на матурите по БЕЛ е 4,25, което подрежда областта на пето място по най-висок успех на зрелостните изпити. В областта се забелязва също  и плавно увеличение на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища. За 2016 г. техният брой е 314. Според експерти причината за нарастването е осъзнаването на проблема от родителите и търсенето на необходимите специалисти.

  Броят на учащите в І-VІІІ клас, напуснали общообразователните и специални училища в област Варна, също се увеличава като за учебната 2015/2016 г. е 1078. Само за сравнение през 2013/2014 учебна година е бил 978.  В същото време обаче населението на възраст между 25 и 64 г. с висше образование в област Варна е 30,6% (при 27,5% за страната), а това с основно и по-ниско образование – 15,5% (при 18,1% за страната).  Изключение по този показател- отпадане от училище, прави област Шумен, където делът на второгодниците и напуснали основното и средното образование намалява, но остава висок процентът на хората с основно и по-ниско образование.

  Като позитивна новина анализът отбелязва, че в Североизточен регион има област, в която всички институции за деца са закрити. И това е Търговище

  Във Варна, по данни на дирекция „Социално подпомагане”,  към месец май 2017 г. в резидентни услуги държавно делегирана дейност в областта са настанени 161 деца.  Към същия период малчуганите, настанени в приемни семейства, са 140, като общият брой на утвърдените приемни семейства е 164.

  Проектът „Гласът на българските деца”, който се осъществява от Българското училище за политика "Димитър Паница" и се реализира с експертната подкрепа на Националната мрежа за децата, предвижда общо шест срещи за обмен на опит в страната. След успешното им осъществяване през есента на тази година ще бъдат факт общо шест регионални анализа за състоянието на детските политики, проблемите, които съществуват на регионално ниво, както и на добрите практики по места. Целта е на базата на всичко това да се формулират проблемите на регионите в България, да се обменят идеи за преодоляването им и най-важното – да се изгради мрежа от хора на различни позиции в законодателната, изпълнителната и местната власти с една кауза - закрила правата на децата.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от фондация “Оук”.

 • Facebook коментари