• ОБЯВИ
 • 27.11.2018 г. 

  „МАРАНИ“ ЕООД
  /Социално предприятие/
  ОБЯВЯВА:


  Подбор на персонал – работници в сферата на ремонт на битова техника  с КИД 95.22 "Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината".  Лицата трябва да са представители на следните целевите групи : младежи до 29г., хора с увреждания, лица с ниска степен на образование  и лица над 54г.

  Свободни длъжности:

  1. Техник електродомакинска техника – 3места
  1.1 Описание на длъжността:
  Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване. Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им. Дава мнение за причините за повредите и начина на ремонта. Монтира и демонтира елементи, възли и детайли.

  1.2  Минимални изисквания за длъжността:
  Завършено средно образование. Работа в екип.

  2. Техник -механик – 3 места
  2.1 Описание на длъжността:
  Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на  оборудването.Прави диагностика,устанявява причините за повредите и взема решения за отстраняването им. Дава препоръка за правилна експлоатация.Монтира и демонтира елементи, възли и детайли.

  2.2  Минимални изисквания за длъжността:
  Завършено средно образование. Работа в екип.


  2.2  Минимални изисквания за длъжността:
  Необходими документи за кандидатстване:
  - Документ за самоличност, който след справка, веднага се връща на лицето;
  - Заявление до Управителя на Марани ЕООД /свободен текст/
  - Копие на документ за степен на образование и/или квалификация за позициите, които изискват такова.


  Място за подаване на документи: Гр. Търговище, ул. „Възраждане   ” №7   или сканирани и подадени на е-mail:  marani26eood@abv.bg

  Начин на провеждане на подбора: проверка на документите и събеседване/интервю

  Лице за контакт: Николай Николов, тел. за връзка: 0887366308,
  е-mail:marani26eood@abv.bg

  Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г.

  Срок за провеждане на интервю/събеседване: на място при подаване на документите или ще бъдат уведомени по емейл и/или телефон за насрочване на дата за събеседване/интервю.

   BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Проект "Ново социално предприятие - нова възможност и шанс за заетост, социална и професионална интеграция на уязвими групи хора в сферата на услугите и ремонта на битова техника"
  BG05M9OP001-2.010-0122
  ---------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------