• Работа
 •  

   

  „Б-ОМОРФИЯ”  ЕООД
  /Социално предприятие/
  ОБЯВЯВА:

  Подбор на персонал – работници в сферата на центрове за спорт и фитнес с  - КИД 93.13 "Дейност на фитнес центрове и зали. Лицата трябва да са представители на следните целевите групи : младежи до 29г., хора с увреждания, лица с ниска степен на образование  и лица над 54г.

  Свободни длъжности:

  1. Фитнес инструктор – 2 места

  1.1 Описание на длъжността:
  Ръководи средствата, методите и принципите на заниманията с фитнес. Изготвя и прилага групови програми за фитнес. Запознава се с желанията на всеки индивидуален клиент и изготвя програма за конкретното лице. Познава и прилага групови и индивидуални подходи.
  1.2  Минимални изисквания за длъжността:
  Завършено средно образование. Организационни умения.

  2. Рецепционист  - 2 места

  2.1 Описание на длъжността:
  Посреща и насочва клиентите към съответния инструктор. Изготвя графици съвместно с клиент и инструктор.   Отговаря на телефонни и електронни запитвания. Води административна документация и отчетност. Следи за достъпа до фитнес центъра.
  2.2 Минимални изисквания за длъжността:
  Завършено средно образование.  Умения за работа в екип. Комуникативност.

  3. Кинезитерапевт –  1 място

  3.1 Описание на длъжността:
  Консултира и изготвя индивидуални комплекси от общоукрепваща гимнастика и упражнеия. Организира терапевтични, кинезитерапевтични и арттерапевтични мероприятия, включително консултации, свързани с трудовата ориентация, индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице.  Организира и участва в разработването на индивидуален профил на клиентите, обхващащ техните качества, възможности, познания, дарби и потенциал. Работи групово и индивидуално с клиентите.

  3.2 Минимални изисквания за длъжността:
  Завършено висше образование в конкретната сфера. Умения за работа в екип. Комуникативност.

  4. Чистач, хигиенист– 1 място

  4.1 Описание на длъжността:
  Поддържа постоянна чистота в работните помещения и санитарните възли. Периодично дезинфекцира всички помещения. Почиства ежедневно всички фитнес уреди и оборудване. Грижи се за растенията.

  4.2 Минимални изисквания за длъжността:
  Без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище.

  Необходими документи за кандидатстване:
  - Документ за самоличност, който след справка, веднага се връща на лицето;
  - Заявление до Управителя на „Б-ОМОРФИЯ”  ЕООД /свободен текст/
  - Копие на документ за степен на образование и/или квалификация за позициите, които изискват такова.


  Място за подаване на документи: Гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей ” №27   или сканирани и подадени на е-mail:  bomorfiaeood@abv.bg

  Начин на провеждане на подбора: проверка на документите и събеседване/интервю

  Лице за контакт: Бонка Данева, тел. за връзка: 0888906792, е-mail: bomorfiaeood@abv.bg

  Срок за подаване на документи: 30.08.2018 г.

  Срок за провеждане на интервю/събеседване: на място при подаване на документите или ще бъдат уведомени по емейл и/или телефон за насрочване на дата за събеседване/интервю.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Проект:  "Ново социално предприятие - шанс за заетост, социална и професионална интеграция на уязвими групи в сферата на фитнеса"
  BG05M9OP001-2.010-0529

   

  Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 27 август 2018 г.

   

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/


  1 бояджия метални повърхности - средно/основно образование, 3 год. опит
  1 дърводелец - средно/основно образование, 5 год. опит
  1 електромонтьор – средно, техническо  образование, 5 год. опит
  *Работните места са за с. Хан Крум/ Велики Преслав


  2 учители, детска градина - висше образование
  1 помощник кухня - основно образование
  1 перач (ръчно) – средно, основно образование
  1 социален работник – висше образование
  2 психолози, висше образование
  1 мияч, превозни средства -основно образование
  1 готвачи, средно образование
  10 берачи, плодове и зеленчуци – начално, без образование
  5 монтьор, ремонт на машини и оборудване – средно техническо образование
  1 земеделски работник – основно, начално образование
  1 болногледач -  средно /основно образование
  1 рехабилитатор – висше образование
  1 медицинска сестра - висше образование
  1 майстор – готвач -  средно образование
  9 общи работници  -   средно /основно образование
  5 дърводелци -  средно /основно образование
  3 сортировачи, бутилки -  средно /основно образование
  2 помощник –готвачи -  средно /основно образование
  1 майстор, производство на захарни изделия -  средно образование
  1 учител по биология - висше образование
  2 машинни оператори, рязане на стъкло - средно образование
  1 машинен оператор, закаляване на стъкла - средно образование
  1 монтажник на стъкла - средно образование
  1 началник склад - – висше, средно образование
  1 товарач – начално и по ниско образование
  1 касиер - средно образование
  1 охранител - средно  образование
  1 техник, съобщителна техника – висше, средно техническо образование
  1 чистач, хигиенист - средно/основно образование
  1 учител по английски език – висше образование, английски език
  11 пакетировачи - основно/начално образование
  2 продавач консултанти – средно образование


  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направления:
      За обучение по време на работа

  1 диагностик МПС
  1 служител пътническа агенция/ бюро
  3 продавач- консултанти
  1 монтажник на мебели

   


  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/


  Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

  За стажуване по време на работа
  1 експерт, маркетинг-висше икономическо образование

  За обучение по време на работа
  1 работник, сглобяване на детайли


  1 социален работник- висше, Социални и хуманитарни науки
  1 психолог- висше, Психология
  * Работните места са за гр. Търговище

  5 разфасовач- основно образование
  5 пакетировач- основно образование

  * Работните места са за гр. Разград


  1 бояджия на метални повърхности- средно образование
  1 електромонтьор- средно образование
  * Работните места са за с. Хан Крум/ Велики Преслав

  Други СРМ обявени в ДБТ

  1 учител, теоретично обучение- висше образование, Земеделска техника
  1 учител, практическо обучение - висше образование, Агроном
  1 учител, практическо обучение - висше образование,ДВГ
  1 учител, ресурсен- висше образование, Специална педагогика
  1 учител, практическо обучение - висше образование, Хранителни технологии
  1 учител по математика- висше образование
  1 учител, теоретично обучение- висше образование,Туризъм
  1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап- висше образование, История
  1 старши учител, начален етап на основното образование- висше образование, НУП , ПНУП
  1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - висше образование, английски език
  2 учител спортна подготовка- висше образование
  1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап- висше образование, Биология и здравно образование, География и икономика
  1 учител, английски език- висше образование
  1 учител, начален етап- висше образование, спец.НУП, английски език
  1 шофьор, автобус, работник поддръжка-средно образование, шоф.категория Д
  1 шофьор- средно образование, шоф.категория Б и Ткм
  1 рехабилитатор- висше образование
  1 водач ССМ- средно , основно образование
  1 продавач, консултанти- средно образование, компютърна грамотност

   


  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/
  1 учител по физическо възпитание и спорт  - висше образование
  1 учител по биология и химия – висше образование
  1 учител по теория на обучението- висше образование
  1 учител по английски – висше образование
  1 социален работник –висше образование
  1  крояч – основно образование
  3  шивачи – основно образование
  10 тапицери – основно образование
  3 общи работници – основно образование
  *Работните места са за гр.Пловдив ВАСАНО ЕООД
  2 шлайфисти – основно образование
  2 стругари – основно образование
  2 общи работници - основно образование
  2 автобояджии - основно образование
  2 автомеханници - основно образование


  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.